setLang('nl'); $ids=explode("/",$_SERVER['REQUEST_URI']); $ids[1]=urldecode($ids[1]); if ($_POST['shopCheckout']!='') { $shop->updateCart(); header("Location: /checkout"); die; } if ($ids[1]=='bestel' && $ids[2]>0) { $product=mysql_query("SELECT * FROM oranje_producten WHERE id=$ids[2]") or die(mysql_error()); $product=mysql_fetch_assoc($product) or die("Niet gevonden"); $shop->addcart($ids[2],$product['naam'],1,$product['prijs']); header("Location: /bestel"); die; } if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') { if ($ids[1]=='checkout') { if ($_POST['placeOrder']!='') { if ($shop->validateFields()) { $p=array('','Bank','iDeal','Paypal'); $b=addslashes($shop->orderHTML(false)); $country=explode("|",$_POST[country]); $country=$country[0]; $q="INSERT INTO bestellingen (datum,tijd,betaling,bedrag,betaald,naam,bedrijf,adres,postcode,stad,land,telefoon,email,bestelling) VALUES (NOW(),'".date("H:i")."','".$p[$_POST['payment']]."','$shop->orderAmount','Nee','$_POST[name]','$_POST[company]','$_POST[address]','$_POST[zip]','$_POST[city]','$country','$_POST[phone]','$_POST[email]','$b')"; mysql_query($q) or die($q.mysql_error()); $orderid=mysql_insert_id(); if ($_POST['payment']==1) { // Bank $css=''; mail("\"$_POST[name]\" <$_POST[email]>","Uw bestelling #$orderid op $_SERVER[HTTP_HOST]",nl2br( "$css\nGeachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw bestelling met nummer $orderid. U heeft besteld: ".$shop->orderHTML(false)." Voordat wij de producten verzenden dient u eerst de betaling te verrichten. U kunt dit doen doormiddel van het verschuldigde bedrag over te maken op rekening 12.62.32.121 of IBAN NL35RABO0126232121 tnv Atelier Willem Noyons BV of door middel van Paypal (creditcard) door hier te klikken. Het oranjevaasje is een ambachtelijk vervaardigd object hierdoor kunnen er kleine afwijkingen in kleur en vorm voorkomen. Elk object is uniek. Uw bestelling wordt over 4 weken verzonden. Wij wensen u veel plezier met de aanschaf van uw oranjevaasje(s). De bestelling wordt verstuurd naar: ".$shop->fields()." Heeft u vragen t.a.v. uw bestelling dan kunt u ons een e-mail sturen. Met vriendelijke groet, Namens het Nationaal Glasmuseum en Atelier Willem Noyons b.v."), "Content-Type: text/html\nFrom: \"Oranjevaasje\" \nBcc: atelier@noyons.com,administratie@stichtingglas.nl"); $shop->clearCart(); header("Location: /bedankt"); die; } elseif ($_POST['payment']==2) { // iDeal Mollie if ($lang=='nl') { $item_name="Oranjevaasje bestelling nr. $orderid"; } else { $item_name="Oranjevaasje order nr. $orderid"; } require "mollie/src/Mollie/API/Autoloader.php"; $mollie = new Mollie_API_Client; $mollie->setApiKey("live_sVu5txJAzQdTC5U7q7z3fybC6ErNr6"); # live_sVu5txJAzQdTC5U7q7z3fybC6ErNr6 test_Cnw8eqG7jPjuNCsTvJjervuKG3Vhhe $payment = $mollie->payments->create(array( "amount" => $shop->orderAmount, "description" => $item_name, "method" => Mollie_API_Object_Method::IDEAL, "redirectUrl" => "http://www.oranjevaasje.nl/ideal.php?lang=$lang&orderid=$orderid", )); echo '
';
            mysql_query('UPDATE bestellingen SET mollie_payment_id="'.$payment->id.'" WHERE id='.$orderid) or die(mysql_error());
            header('Location: '.$payment->links->paymentUrl);
            die;
            die("http://www.oranjevaasje.nl/ideal.php?lang=$lang&orderid=$orderid");
					} elseif ($_POST['payment']==2) { // iDeal Rabobank
						$key="ewY4DmHSpyLohRcA"; // live omgeving
						#$key="w3gjDmi2DTdjGGFa"; // idealtest
						$merchantID="002020552";
						$amount=$shop->orderAmount*100;
						#$amount=700;
						$validUntil=date("Y-m-d\TG:i:s\Z",strtotime("+1 week"));
						$partOfSha='';
						$products='';
						$i=1;
						#foreach($_SESSION['cart'] as $c) {
						#	$partOfSha.=$c[0].$c[1].$c[2].$c[3]*100;
						#	$products.="&itemNumber$i=".$c[0];
						#	$products.="&itemDescription$i=".$c[1];
						#	$products.="&itemQuantity$i=".$c[2];
						#	$products.="&itemPrice$i=".$c[3]*100;
						#	$i++;
						#}
						#$products.="&itemNumber$i=0";
						#$products.="&itemDescription$i=".$shop->deliveryTxt;
						#$products.="&itemQuantity$i=1";
						#$products.="&itemPrice$i=".$shop->deliveryAmount*100;
						#$partOfSha.="0".$shop->deliveryTxt."1".$shop->deliveryAmount*100;
						$products.="&itemNumber$i=0";
						$products.="&itemDescription$i=".$shop->deliveryTxt;
						$products.="&itemQuantity$i=1";
						$products.="&itemPrice$i=".$amount;
						$partOfSha.="0".$shop->deliveryTxt."1".$amount;
						#$shastring=$key.$merchantID."0".$amount.$orderid."ideal".$validUntil.$partOfSha;
						$shastring = "$key" . "$merchantID" . "0" . "$amount" . "$orderid" . "ideal" . "$validUntil" . $partOfSha ;
						$clean_shaString=HTML_entity_decode($shastring);
						$not_allowed=array("\t","\n","\r"," ");
						$clean_shaString=str_replace($not_allowed,"",$clean_shaString);
						$shasign=sha1($clean_shaString);
						$cancel="http://www.oranjevaasje.nl/checkout";
						$return="http://www.oranjevaasje.nl/ideal.php?lang=$lang&orderid=$orderid";
						$return=rawurlencode($return);
						$cancel=rawurlencode($cancel);
						if ($lang=='nl') {
							$item_name="Oranjevaasje bestelling nr. $orderid";
						} else {
							$item_name="Oranjevaasje order nr. $orderid";
						}						
						$item_name=rawurlencode($item_name);
						mail("\"$_POST[name]\" <$_POST[email]>","Uw bestelling #$orderid op $_SERVER[HTTP_HOST]",nl2br(
							"$css\nGeachte heer/mevrouw,
							
							Hartelijk dank voor uw bestelling met nummer $orderid.
							U heeft besteld:
							
							".$shop->orderHTML(false)."
							
							Na het voltooien van uw iDeal betaling zullen wij uw order in behandeling nemen.
							
							Het oranjevaasje is een ambachtelijk vervaardigd object hierdoor kunnen er kleine afwijkingen in kleur en vorm voorkomen. Elk object is uniek.
							
						 	Uw bestelling wordt over 4 weken verzonden. 
							
							Wij wensen u veel plezier met de aanschaf van uw oranjevaasje(s).
							
							De bestelling wordt verstuurd naar:
							".$shop->fields()."							
							Heeft u vragen t.a.v. uw bestelling dan kunt u ons een e-mail sturen.
							
							Met vriendelijke groet,
							
							Namens het Nationaal Glasmuseum en Atelier Willem Noyons b.v."),
							"Content-Type: text/html\nFrom: \"Oranjevaasje\" \nBcc: atelier@noyons.com,administratie@stichtingglas.nl");
						header("Location: https://ideal.rabobank.nl/ideal/mpiPayInitRabo.do?merchantID=$merchantID&subID=0&amount=$amount&purchaseID=$orderid&language=$lang¤cy=EUR&description=$item_name&hash=$shasign&paymentType=ideal&validUntil=$validUntil&urlCancel=$cancel&urlError=$cancel&urlSuccess=$return&$products");
						die;
					} elseif ($_POST['payment']==3) { // paypal
						$business="willem@noyons.com";
						$return="http://www.oranjevaasje.nl/paypal.php?lang=$lang&orderid=$orderid";
						$cancel="http://www.oranjevaasje.nl/checkout";
						
						$amount=$shop->orderAmount;
						#$amount='0.01';
						if ($lang=='nl') {
							$item_name="Uw Oranjevaasje bestelling nr. $orderid";
							$lc='NL';
						} else {
							$item_name="Your Oranjevaasje order #$orderid";
							$lc='US';
						}						
					
						$business=rawurlencode($business);
						$item_name=rawurlencode($item_name);
						$return=rawurlencode($return);
						$cancel=rawurlencode($cancel); //GqwFwWolwqZFZAmz1E66wEKObtR-_KtEsIi5JoI6ZyvRyIGMy5Gv9FpeoQe
						$amount=str_replace(".","%2e",$amount);
						mail("\"$_POST[name]\" <$_POST[email]>","Uw bestelling #$orderid op $_SERVER[HTTP_HOST]",nl2br(
							"$css\nGeachte heer/mevrouw,
							
							Hartelijk dank voor uw bestelling met nummer $orderid.
							U heeft besteld:
							
							".$shop->orderHTML(false)."
							
							Na het voltooien van uw PayPal betaling zullen wij uw order in behandeling nemen.
							
							Het oranjevaasje is een ambachtelijk vervaardigd object hierdoor kunnen er kleine afwijkingen in kleur en vorm voorkomen. Elk object is uniek.
							
							Uw bestelling wordt over 4 weken verzonden.
							
							Wij wensen u veel plezier met de aanschaf van uw oranjevaasje(s).
							
							De bestelling wordt verstuurd naar:
							".$shop->fields()."							
							Heeft u vragen t.a.v. uw bestelling dan kunt u ons een e-mail sturen.
							
							Met vriendelijke groet,
							
							Namens het Nationaal Glasmuseum en Atelier Willem Noyons b.v."),
							"Content-Type: text/html\nFrom: \"Oranjevaasje\" \nBcc: atelier@noyons.com,administratie@stichtingglas.nl");
						header("Location: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=$business&item_name=$item_name&amount=$amount&no_shipping=1&invoice=$orderid&return=$return&cancel_return=$cancel&cn=Comments¤cy_code=EUR&lc=$lc&charset=UTF%2d8&charset=UTF%2d8");	
						die;
					}
				}
			}
		}
	}
?>
Oranjevaasjes, Nieuw Koningsvaasje, 30 april 2013

0) echo '
 
'; $i++; if ($ids[1]=='') $ids[1]=$row['titel']; if ($ids[1]==$row['titel']) $page=$row; echo '
'; echo '
'.$row['naam'].'
'; echo '
'; echo $row['naam'].'
'; echo '©'.$row['copyright'].'
'; if ($row['prijs']==0) echo 'Uitverkocht'; else echo 'Prijs € '.$row['prijs'].'
'; echo '
'; if ($row['prijs']>0) echo '
Bestel
'; echo '
'; } ?>
editcart(false); if ($ids[1]=='checkout') $shop->checkout(false,'checkout'); if ($ids[1]=='bedankt') echo 'Bedankt voor uw bestelling!'; ?>
www.oranjevaasje.nl | copyright 2024 | info@oranjevaasje.nl